ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ  I OPIEKUŃCZEJ

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  w roku szkolnym 2017/2018

I ZADANIE PRIORYTETOWE

Wdrażanie nowej podstawy programowej.

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej.

Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola.

Priorytety wynikające z koncepcji pracy Przedszkola

II ZADANIE PRIORYTETOWE

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci

III ZADANIE PRIORYTETOWE

Wielokulturowość w naszym przedszkolu.

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności regionalnej i narodowej

IV ZADANIE PRIORYTETOWE

Kształtowanie u dzieci nawyków zdrowego odżywiania się.


Nasze przedszkolaki uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez wychowawców w poszczególnych grupach oraz zajęciach dodatkowych (j.angielski, logorytmika, tańce, gimnastyka korekcyjna, rytmika).

KADRA opiekująca się dziećmi to grono osób otwartych na potrzeby każdego dziecka. Realizuje program adaptacyjny i wychowawczy zgodny z reformą programową wychowania przedszkolnego. Wzbogaca swój warsztat pracy korzystając z różnych form doskonalenia zawodowego.

"Bajkowe Prywatne Przedszkole" realizuje program WIELOKULTUROWOŚCI, przybliżając dzieciom kulturę i zwyczaje innych społeczeństw.

We współczesnym świecie powszechna jest migracja ludności. Jedną z jej przyczyn są stale rozszerzające się granice Unii Europejskiej. Wraz z tym procesem można zauważyć często wrogość i nietolerancję wobec mniejszości etnicznych. Dlatego też tak bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach wychowanie wielokulturowe i uczenie dzieci tolerancji wobec innych. Należy rozpocząć je już od najmłodszych lat.

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo chętnie poznają kulturę i specyfikę innych krajów, a w szczególności tych, które są nam bardzo odległe. Edukacja wielokulturowa ma na celu poznawanie wzajemnych relacji a przede wszystkim likwidowanie barier, stereotypów i uprzedzeń. Dostarczając dzieciom rzetelnej wiedzy i umiejętności likwidujemy u nich te niewłaściwe mechanizmy. Bardzo ważne przy tym jest, by rodzice podzielali nasz punkt widzenia na te sprawy. Dlatego też zadaniem nauczyciela jest nie tylko praca z dziećmi, ale również  z rodzicami.

Głównym zadaniem w wychowaniu wielokulturowym jest więc dostarczenie dzieciom wiedzy dotyczącej wielokulturowości poprzez pokazanie różnic i podobieństw kultury różnych krajów.

Nasze przedszkole propaguje tę ideę, aby wzmocnić nasze działania bierzemy udział w wielokulturowej edukacji. Organizujemy konkursy Wewnątrzprzedszkolne i Międzyprzedszkolne między innymi: „Dzień Europy- Święto języków”, poznajemy kraje Europy, rozpowszechniamy prawa dziecka wśród dzieci i rodziców. Nasi „Mali badacze” uczą się poszukiwać wiedzy z różnych źródeł. Bardzo pomocni i aktywni są przy tym rodzice, którzy chętnie wspomagają nas w tych działaniach. Koncepcja pracy naszego przedszkola jest im dobrze znana i akceptowana przez nich.

Każdego roku planujemy rozszerzać nasze działania edukacyjne w tym kierunku, planując nowe konkursy, zabawy, zajęcia dydaktyczne.Działamy w myśl zasady:
NAUKA PRZEZ ZABAWĘ.

JĘZYK ANGIELSKI
Językiem angielski jesteśmy w stanie porozumieć się na całym świecie, dlatego w naszym przedszkolu w związku z realizacją programu wielokulturowości kładziemy szczególny nacisk na naukę tego właśnie języka od najmłodszych lat.
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się co tydzień w każdej grupie wiekowej. Nauczanie języka angielskiego przebiega w oparciu o program przedszkolny i skupia się przede wszystkim na poznaniu słownictwa związanego z otaczającym dziecko światem. Tematyka zajęć z języka angielskiego dostosowana jest do możliwości wiekowych dzieci i związana z aktualnymi zajęciami lub wydarzeniami kalendarzowymi, w których dzieci uczestniczą.

TAŃCE ZINTEGROWANE
Zajęcia taneczne odbywają się we wszystkich grupach .Niebagatelną funkcją tańca jest to, że wzmaga on poczucie tożsamości kulturowej, pozwala poznać motywy taneczne , a także polubić elementy tańców innych narodów. Taniec jest nie tylko uniwersalnym językiem komunikacji między ludźmi, ale także nośnikiem wartości piękna. Jest różnorodną formą rozrywki: ciekawej i rozwijającej. Dzieci uczą się nie tylko tańców narodowych, ale również tańców integracyjnych . Tańce dają dzieciom dużo radości i pomagają tworzyć atmosferę w grupie. Dzięki swej prostocie i powtórzeniom poszczególnych elementów tańca zachęcają do sięgania po to, co wydaje się nieosiągalne. Pozwalają pokonać samego siebie, pozbyć się obaw ( nie umiem, będą się ze mnie śmiać), zapomnieć o animozjach i z życzliwością zwracać się do innych. Dają poczucie bezpieczeństwa, jakie płynie z tego, że jest się akceptowanym w grupie. Wspólnie z dziećmi czerpiemy jak najwięcej ciepła płynącego ze wspólnego tańczenia w grupie.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się raz w tygodniu w poszczególnych grupach. W każdej grupie dziecko dąży do uzyskania prawidłowej postawy ciała oraz korygowania własnej sylwetki w różnych pozycjach. Ze względu na trudność wykonywanych ćwiczeń w gimnastyce korekcyjnej zajęcia są urozmaicone poprzez wprowadzenie dużej ilości zabaw dla dzieci. Podczas zajęć dzieci wyrabiają świadomość potrzeby utrzymania prawidłowej postawy ciała w trakcie ćwiczeń i wszelkich codziennych czynności. Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące oraz uzupełniające są dostosowane odpowiednio do rodzaju wady, wieku rozwoju biologicznego uczestnika zajęć. Zajęcia prowadzone są zgodnie z tokiem lekcji gimnastyki korekcyjnej, który określa kolejność ćwiczeń tak, aby ich natężenie wzrastało stopniowo, a następnie opadało. Ćwiczenia prowadzone są różnymi metodami i w różnorodnych formach. Ze względu na wiek przedszkolny dominują jednak te, oparte na naśladowaniu, zabawie, próbach wykonania prostych zabaw ruchowych. Aby zwiększyć ich skuteczność i je uatrakcyjnić stosowane są przybory i przyrządy, np: laski, woreczki, piłeczki, obręcze i szarfy.

RYTMIKA
Zajęcia odbywają się co tydzień w każdej z grup.
Praca z dziećmi w przedszkolu jest ściśle związana z kalendarium wydarzeń, pór roku, świętami i uroczystościami, które to znajdują odzwierciedlenie we wszystkich działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Tak więc nauka piosenek, tańców, zabaw inscenizowanych, ruchowych wiąże się ściśle z treściami programowymi na poszczególnych poziomach wiekowych. Zajęcia muzyczno-wokalne to: ćwiczenia ruchowe, słuchowe, śpiew i zabawy przy muzyce. Tańce, zabawy ruchowe, akompaniament na instrumentach perkusyjnych, śpiew na sylabach: la, ma, na…, słuchanie muzyki.
Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem instrumentów muzyczno- perkusyjnych. Są wprowadzane elementy śpiewu , doskonalenie poczucia rytmu, melodii, gry na prostych instrumentach: instrumenty perkusyjne. Itd.)

LOGORYTMIKA
Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody posługiwania się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, to też powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie .Zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są ze wszystkimi dziećmi. Ćwiczenia te mają na celu wspomaganie rozwoju mowy, odbywają się w formie zabawowej. Stopień trudności oraz zakres ćwiczeń dostosowany jest do danej grupy wiekowej.

Bajkowe Prywatne Przedszkole bierze udział w realizacji ogólnopolskich programów PROLEX.

Agnieszka Janaszczyk - „Zdrowy początek”. Edycja medyczna dla przedszkolaków. Program ten promuje nawyki prozdrowotne oraz świadomość ekologiczną u dzieci.
Barbara Chojnicka - „Biedronka z muchomorem grają w szachy rano i wieczorem”. Logopedyczne zabawy z głoskami r, l, j. Ciekawa forma programu , metody aktywizujące i ćwiczenia zachęcają do nauki wymowy, rozwijają spostrzegawczość, pobudzają wyobraźnię i poszerzają zasób słownictwa dzieci.
Violetta Biecuszek-Baumann - „Edycja komputerowa dla przedszkolaków”. Zagadnienia związane z komputerem przybliżą dzieciom warsztaty plastyczne ,podczas których dzieci zbudują model komputera ,zaprojektują pulpit monitora ,podkładkę pod mysz , torbę na laptopa , opakowanie na płyty CD.
Do publikacji dołączone są certyfikaty potwierdzające udział w ogólnopolskich programach , a także medal dla przedszkola.
Oferta Bajkowego Przedszkola dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Metody pracy:

- Terapia Neurosensomotoryczna
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
-Dotyk i Komunikacja M. Ch. Knillów
- Integracja Sensoryczna
- Artterapia
- Muzykoterapia
- Rehabilitacja Ruchowa
- Metoda Dobrego Startu
- Stymulacja Polisensoryczna
- Pedagogika Zabawy
2018-09-18
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

2018-02-18
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019


2018-10-10
Spektakl "Bajka do zjedzenia"
Dnia 8.10.2018 r. gościliśmy Teatr TAK w spektaklu „Bajka do zjedzenia”. To smaczna opowieść o tym co warto jeść, a czego się czytaj

2018-10-03
Dzień Chłopaka!
2 października w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Uroczystość czytaj

2018-10-03
Z Autochodzikiem bezpieczniej!
1 października w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Straży Miejskiej w Jaśle. Panie funkcjonariuszki czytaj

2018-09-30
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
28 września w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, dzień ten czytaj

2018-09-28
Zawody sportowe "Biało - czerwoni" w Bierówce
27 września obchodzony jest Światowy Dzień Turystyki z tej okazji w czwartek Wesołe Smyki, Leśne Duszki i Tropiciele wybrały się na czytaj